عیب یابی خودرو

برای یافتن ایرادات خودرو شما به راهنمای عیب یابی احتیاج دارید . همه رانندگان نیازمند آن هستند که اطلاعات روش های عیب یابی زیر را تقویت نمایند .

1 - عیب یابی به روش دیدن

2 - عیب یابی به روش بوئیدن

3 - عیب یابی به روش شنیدن صدا

4 - عیب به روش احساس کردن